Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane spracúvaných osobných údajov
         

Internetový obchod www.musicaslovaca.sk spracúva osobné údaje svojich zákazníkov len na účely vybavenia objednávok v rozsahu: prijatie objednávky, vystavenie faktúry, odoslanie a doručenie tovaru, spracovanie platby a ďalších úkonov nevyhnutných na riadne plnenie kúpnopredajnej zmluvy.

Pri registrácii do nášho e-shopu je právnym základom Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje registrovaných zákazníkov sa využívajú len na urýchlenie vytvárania objednávok. Súhlas sa dáva na obdobie 10 rokov a môže byť kedykoľvek odvolaný. Po uplynutí tejto doby budú všetky osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu vymazané.

V našom e-shope nevyužívame súbory ccokies, ani spracúvanie IP adries našich zákazníkov.

Prevádzkovateľ :         Hudobný fond

                                      Medená 29

                                      811 02 Bratislava
 
                                      IČO : 00225690

                                     e-mail : sekretariát@hf.sk

                                     tel. 02/59207411

 

Zodpovedná osoba :  Marian Zádor 

                                      Hudobný fond

                                       Medená 29

                                      811 02 Bratislava

                                      e-mail : zador@hf.sk

                                      tel. 02/59207401

 

Účel spracúvania osobných údajov :          Vybavenie objednávok na tovar a služby, vrátane doručenia na zadanú adresu
 

Právny základ spracúvania údajov:            Plnenie kúpnopredajnej zmluvy       

                                                                Súhlas na spracúvanie osobných údajov (pri registrácii)

Druh spracúvania osobných údajov:          V papierovej a elektronickej podobe (E-shop, Microsoft WORD,   EXCEL, ekonomický softvér OMEGA)
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: Meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa,  číslo telefónu a  e-mailová adresa
 
Príjemcovia osobných údajov: Slovenská pošta  a. s. (zasielanie tovaru)


Doba spracúvania osobných údajov:  cca 1 mesiac (do vybavenia objednávky) 

                                                                  10 rokov (registrovaní zákazníci)

Doba uloženia osobných údajov:10 rokov ( v zmysle zákona o účtovníctve a Registratúrneho poriadku Hudobného fondu)

Výmaz a likvidácia osobných údajov: po dobe uloženia (v papierovej aj elektronickej podobe)

                                                                V prípade súhlasu po uplynutí doby súhlasu

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (ZÁKAZNÍKA)
                                                        
a)    právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

b)    právo získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov

c)    právo na poskytnutie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva

d)    právo na doplnenie, alebo opravu nesprávnych osobných údajov

e)    právo na obmedzenie spracovávania údajov a na výmaz údajov

f)     právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov


POVINNOSTI  PREVÁDZKOVATEĽA


a)    spracúvať osobné údaje len na účel na ktoré boli poskytnuté

b)    neposkytovať osobné údaje tretím stranám bez predošlého súhlasu dotknutej osoby

c)    zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov pri ich spracúvaní, uložení a likvidácii

d)    na požiadanie dotknutej osoby, najneskôr však do 1 mesiaca poskytnúť informácie, prípadne potvrdenie o spracúvaní jej osobných údajov

e)    po splnení účelu spracúvania osobných údajov a po dobe uloženia, zabezpečiť bez zbytočného odkladu ich výmaz a skartáciu

 


S prípadnými dotazmi alebo žiadosťami sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu.