Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
 
Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu sa vzťahujú na tovar zakúpený cez internetový obchod, resp. zakúpený na základe elektronickej objednávky.
Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu bol spracovaný podľa zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianskeho zákonníka) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie").
„Predávajúci" je Hudobný fond, so sídlom Medená 29, 811 02 Bratislava,                IČO 00225690, zapísaný v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo 393/B (ďalej len „predávajúci“).
„Kupujúci" je subjekt, ktorý si u predávajúceho objednal tovar elektronicky a ktorého objednávku predávajúci akceptoval, t. j. vybavil, čím došlo k uzavretiu zmluvy o kúpe tovaru (ďalej len „kupujúci“).
Kupujúci uvádza pri elektronickej objednávke tovaru údaje, ktoré sú nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode a ktoré predávajúcemu umožňujú vykonať nevyhnutné účtovné operácie spojené s objednávkou tovaru a vyhotoviť daňový doklad. Údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávky, slúžia výlučne pre potrebu vybavenia konkrétnej objednávky a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.
 
Článok2
Platba
 
Platbu za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu:
    a)     v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru,
    b)    platobnou kartou,
    c)     bankovým prevodom (tovar bude odoslaný po pripísaní fakturovanej sumy na účet predávajúceho),
    d)  v prípade dodania tovaru na dobierku v hotovosti prepravcovi pri prevzatí tovaru (platí len pri doručení tovaru poštou na území Slovenskej republiky).
 
 
Článok 3
Dodacie podmienky
 
1.     Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve a v cene, aká bola uvedená v čase realizovania objednávky.
2.     Pri osobnom odbere objednaného tovaru priamo v predajni na Medenej 29 v Bratislave je objednaný tovar rezervovaný (pripravený na odber) 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. 
3.     Predávajúci odosiela tovar kupujúcemu poštou len prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY, a. s.
4.     V prípade zaslania tovaru poštou (po úhrade kúpnej ceny vopred vrátane poštovného a balného) objednaný tovar bude vyexpedovaný do 2 pracovných dní od úhrady kúpnej ceny 
5.     V prípade dobierky objednaný tovar bude vyexpedovaný do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. 
6.     Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie a poškodenie tovaru zavinené prepravcom.
 
 
Článok 4
Poštovné a balné
 
1.     Ak predávajúci odosiela tovar kupujúcemu poštou, účtuje kupujúcemu poštovné a balné (ďalej spolu len „poštovné“).
2.     Pri cene objednaného tovaru s DPH nad 50,-€ vrátane a pri jeho doručení na územie Slovenskej republiky je poštovné zdarma.
3.     Pri doručení tovaru na územie Slovenskej republiky, ktorého hodnota je vrátane DPH nižšia ako 50 €, predávajúci účtuje kupujúcemu jednotné poštovné nasledovne:
    a)     pri platbe vopred (platobná karta, bankový prevod).........................2,90 €;
    b)     pri odposlaní objednaného tovaru  na dobierku............................... 3,90 €.
 
4.     Pri doručení tovaru na územie Českej republiky predávajúci účtuje kupujúcemu jednotné poštovné podľa celkovej ceny objednaného tovaru a to:
    a)   pri cene objednaného tovaru s DPH do 50,- € (vrátane)........................poštovné 6,50 €,
    b)   pri cene objednaného tovaru s DPH nad  50,- €  do 100,- € (vrátane)...poštovné 11,00 €,
    c)   pri cene objednaného tovaru s DPH nad 100,- € ..................................poštovné 16,00 €.
 
5.     Pri doručení tovaru na územie ostatných krajín Európskej únie predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné podľa celkovej ceny objednaného tovaru a to:
    a)   pri cene objednaného tovaru s DPH do 50,- € (vrátane)........................poštovné   9,90 €,
    b)   pri cene objednaného tovaru s DPH nad  50,- €  do 100,- € (vrátane)...poštovné 15,00 €,
    c)   pri cene objednaného tovaru s DPH nad 100,- € ...................................poštovné 25,00 €.
 
6.     Pri doručení tovaru na územie ostatných krajín sveta predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné podľa celkovej ceny objednaného tovaru a to:
    a) pri cene objednaného tovaru s DPH do 50,- € (vrátane).........................poštovné  35,00 €,
    b) pri cene objednaného tovaru s DPH nad  50,- €  do 100,- € (vrátane)...poštovné  50,00 €,
    c) pri cene objednaného tovaru s DPH nad 100,- € ...................................poštovné  60,00 €.
 
7.     V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok z dôvodu, že predávajúci nemá momentálne objednaný tovar na sklade, predávajúci účtuje poštovné a balné kupujúcemu iba raz (pri vybavení prvej časti objednávky), a poštovné zvyšnej časti objednávky hradí predávajúci.

Článok 5
Vrátenie tovaru
 
1. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Objednaný tovar prevzatý osobne v kamennom obchode nie je možné vrátiť.
3. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený. K vrátenému tovaru musia byť priložené:
    Doklad o zakúpení tovaru,
    Vyplnený formulár o vrátení tovaru.
4. Tovar spolu s hore uvedenými dokladmi musí kupujúci doručiť predávajúcemu na adresu:  
    Hudobný fond
    Medená 29
    811 02 Bratislava.
 
5. Predávajúci upozorňuje, že kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj:
zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo kníh predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
periodickej tlače a kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 
6. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, resp. po vzájomnej dohode osobne v sídle predávajúceho.
 
7. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
 
 
Článok 6
Záručné podmienky
 
1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu odovzdávaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho, alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa rozhodnutia kupujúceho.
2. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru.
 
 
Článok 7
Vybavenie reklamácie
 
1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v sídle predávajúceho, alebo poštou. 
2. K reklamovanému tovaru musia byť priložené:
    Doklad o zakúpení tovaru,
    Vyplnený formulár o vrátení tovaru.
3. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chyby tovaru. 
4. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
    a) výmenou tovaru,
    b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
    c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
    d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
6. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla predávajúceho, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Zásielky reklamovaného tovaru na dobierku predávajúci nepreberá.
 
Článok 8
Záverečné ustanovenia
 
1.  Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 12.10.2018
2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Obchodných podmienok a reklamačného poriadku strácajú platnosť a účinnosť Obchodné podmienky a reklamačný poriadok, ktoré nadobudli účinnosť dňom 1. 8. 2017.