Požičovný poriadok

Požičovný poriadok
Hudobného fondu


I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1. Pôžičky (prenájom), resp. výpožičky notových materiálov diel hudobných skladateľov zabezpečuje v Hudobnom fonde (ďalej len „HF“) Predajňa Musica Slovaca a notový archív HF (ďalej len „NA").

2. NA požičiava (prenajíma), resp. vypožičiava svoje vlastné notové materiály orchestrálnych, vokálnych symfonických skladieb, hudobno-dramatických diel, ako aj partitúry komorných skladieb pre domáce i zahraničné orchestre, hudobné školstvo, hudobné inštitúcie a individuálnym záujemcom, pričom uvedené notové materiály:
a) prenajíma na komerčné použitie (napr. na verejné predvedenie, na vyhotovenie zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu za účelom výroby zvukového alebo zvukovoobrazového nosiča, digitálnej distribúcie - download, streaming..., sprístupnenia na webových stránkach, na rozhlasové a televízne vysielanie a pod.) a 
b) vypožičiava výlučne na študijné účely.

3. NA sprostredkováva aj prenájom notových materiálov svetových autorov zo zahraničia na komerčné použitie (napr. na verejné predvedenie, na vyhotovenie zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu za účelom výroby zvukového alebo zvukovoobrazového nosiča, digitálnej distribúcie - download, streaming..., sprístupnenia na webových stránkach, na rozhlasové a televízne vysielanie a pod.) pre domáce i zahraničné orchestre, hudobné školstvo a hudobné inštitúcie na základe obojstranných zmlúv uzatvorených medzi HF a zahraničnými vydavateľmi.

4. Nájomca (vypožičiavateľ) je oprávnený použiť prenajatý (vypožičaný) notový materiál len na písomne vopred dohodnutý účel.

5. Nájomca (vypožičiavateľ) nesmie prenajatý (vypožičaný) notový materiál čo len sčasti opisovať, kopírovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozmnožovať, či ďalej požičiavať, prenajímať, či dať do podnájmu, výpožičky a pod. inej osobe.

6. Osobné objednávky na notové materiály HF (partitúry komorných diel, klavírne výťahy a študijné partitúry) vybavuje NA podľa možností ihneď, najneskôr však do 2 hodín od prijatia objednávky.

7. NA potvrdí prijatie objednávky a ak nemôže objednávku vybaviť, navrhne objednávateľovi notového materiálu iný spôsob jej vybavenia.

8. Na prenajímaný notový materiál vystaví NA dodací list, resp. zmluvu o nájme, ktorú nájomca (resp. osoba oprávnená podpisovať túto zmluvu v mene nájomcu) pri osobnom preberaní notového materiálu potvrdí svojím podpisom.

9. V prípade odosielania notového materiálu objednávateľovi poštou, resp. inou formou prepravy (napr. DHL a pod.) je potrebné, aby nájomca (vypožičiavateľ) najskôr potvrdil NA dodací list, resp. zmluvu o nájme svojím podpisom a tento dokument zaslal bez zbytočného odkladu NA. V súrnych prípadoch môže tento dokument doručiť elektronickou formou. Po doručení potvrdeného dodacieho listu, resp. zmluvy o nájme NA následne odpošle notový materiál dohodnutou formou prepravy objednávateľovi. Ak objednávateľ notového materiálu (nájomca) pri otvorení zásielky zistí, že obsah zásielky nesúhlasí so súpiskou obsiahnutou v zásielke, je nájomca povinný túto skutočnosť oznámiť NA bez zbytočného odkladu, t. j. ihneď, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia zásielky, v opačnom prípade sa notový materiál považuje za prevzatý podľa nájomnej zmluvy.

10. Objednávka je záväzná a náklady spojené s prípadnými nepresnými, či chýbajúcimi údajmi zo strany nájomcu (vypožičiavateľa) idú na jeho ťarchu.

11. NA je oprávnený požadovať v odôvodnených prípadoch (napr. ak ide o osobu nájomcu, ktorá nie je NA známa a prvýkrát uzatvára s NA zmluvu o nájme, alebo ak nájomca v minulosti nevrátil prenajatý notový materiál NA včas, alebo ak nájomca neuhradil vystavenú faktúru za nájom v stanovenej lehote splatnosti a pod.) uhradenie nájomného vopred na základe tzv. zálohovej faktúry. V takomto prípade NA vydá, resp. odpošle objednaný notový materiál z majetku HF až po uhradení zálohovej faktúry. Ak ide o objednávku zahraničného notového materiálu, NA pristúpi k jeho objednaniu až po úhrade zálohovej faktúry zo strany objednávateľa.


II. POUŽITIE A VRÁTENIE NOTOVÉHO MATERIÁLU

1. Použitie notového materiálu na iný účel alebo ďalší účel, ako bolo dohodnuté objednávkou, môže sa stať len na základe vopred vyžiadaného súhlasu HF alebo zahraničného vydavateľa.

2. Pri každom komerčnom použití notového materiálu (bez ohľadu na to, či ide o materiál z majetku HF alebo o zahraničný notový materiál) je nájomca povinný zabezpečiť, aby v programovom bulletine koncertu, na obale (v booklete) zvukového nosiča, a pod., či inou vhodnou formou bolo uverejnené plné meno vydavateľa materiálu.
3. Ak chce nájomca (vypožičiavateľ) robiť v notovom materiáli interpretačné poznámky (smyky, dynamické znamienka, vide a pod.), smie ich písať len mäkkou obyčajnou ceruzkou a pred vrátením materiálu je povinný všetky poznámky vygumovať. Poznámky písané guličkovým perom, atramentom, tušom, farebnou ceruzkou a pod. sa považujú za poškodenie materiálu a toto bude nájomcovi (vypožičiavateľovi) notového materiálu pripísané na náhradu.

4. Každé doplnenie notového materiálu (napr. o odpis alebo kópiu ďalšieho hlasu a pod.) je povinný nájomca (vypožičiavateľ) vopred dohodnúť s NA. Náklady s tým spojené hradí nájomca (vypožičiavateľ).

5. Ak je prenajatý (vypožičaný) notový materiál použitý inak, ako bolo dohodnuté, nájomca (vypožičiavateľ) zodpovedá za zaplatenie príslušných poplatkov tak HF, autorovi skladby (resp. ochrannej organizácii autorskej - SOZA), ako aj zahraničnému vydavateľovi alebo iným oprávneným subjektom.

6. Ak sa nenaplní účel, na ktorý bol notový materiál prenajatý (vypožičaný) - napr. neuskutoční sa verejné predvedenie diela, rozhlasové vysielanie a pod., nájomca (vypožičiavateľ) je povinný notový materiál NA vrátiť bez zbytočného odkladu, t. j. ihneď ako sa o tejto skutočnosti dozvie. Pri zahraničných notových materiáloch účtuje NA storno - poplatok podľa fakturácie vydavateľa. Pri vlastných notových materiáloch účtuje NA 50% nájomného a expedičné náklady.

7. Po dohodnutom účele prenajatého (vypožičaného) notového materiálu vráti nájomca (vypožičiavateľ) notový materiál NA nepoškodený a úplný najneskôr do 15 dní odo dňa dohodnutého použitia notového materiálu. Pri oneskorenom vrátení notového materiálu je nájomca (vypožičiavateľ) povinný zaplatiť NA poplatok z omeškania, a to za prvý mesiac omeškania vo výške 50% nájomného, za každý ďalší (aj začatý) mesiac 100% nájomného, pričom nájomca (vypožičiavateľ) zodpovedá NA aj za prípadné ďalšie zapríčinené škody NA (znemožnenie požičania materiálu na ďalšie predvedenie a pod.).

8. Nájomca (vypožičiavateľ) zodpovedá NA za všetky prípadné škody, ktoré by jeho vinou na notovom materiáli vznikli. HF si vyhradzuje právo účtovať každú stratu alebo poškodenie notového materiálu alebo jeho časti, a to v plnej výške výrobných nákladov.

III. SADZOBNÍK NÁJOMNÉHO
A. VLASTNÉ NOTOVÉ MATERIÁLY
Za prenajímanie vlastných notových materiálov účtuje NA nájomné resp. manipulačný poplatok podľa týchto zásad:

 SYMFONICKÁ HUDBA
Pre výpočet poplatkov za prenájom notových materiálov sa orchestrálne telesá rozdeľujú do     3 kategórií:
1. kategória: národné resp. štátne filharmonické telesá, rozhlasové symfonické telesá, orchestrálne telesá národných operných scén, medzinárodné hudobné festivaly;
2. kategória: ostatné profesionálne symfonické a komorné orchestre;
3. kategória: neprofesionálne orchestrálne telesá, hudobné školstvo a ostatní usporiadatelia, ktorých nemožno zaradiť do 1. a ani do 2.kategórie.
Výška nájomného pre jednotlivé kategórie je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto Požičovnému poriadku.
Tarify sadzobníka uvedeného v prílohe č. 1 platia pre jedno (prvé) predvedenie. Nájomné fakturuje NA nájomcovi do 15 dní od termínu posledného použitia notového materiálu zo strany nájomcu a fakturuje ho spolu s daňou z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške. Pri stanovení výšky nájomného podľa sadzobníka zároveň platí, že:
a) v prípade premiérového predvedenia diela platí zvýšenie základnej sadzby nájomného v príslušnej kategórii o 50%,
b) pri opätovnom predvedení diela tým istým telesom v rámci toho istého programu v priebehu 7 dní, ako aj za predvedenie na verejnej generálnej skúške sa sadzba nájomného v príslušnej kategórii znižuje o 50%,
c) pri prenajímaní zborových partitúr, resp. partov vokálno-symfonického (kantátového) diela platia tieto príplatky k nájomnému v príslušnej kategórii:
• do 50 ks partitúr, resp. partov sa účtuje príplatok vo výške .........................40%,
• do 100 ks (vrátane) partitúr, resp. partov sa účtuje príplatok vo výške.........50%,
•  od 101 a viac ks partitúr, resp. partov sa účtuje príplatok vo výške.............................60%;
d) pre zaznamenanie diela z notových materiálov NA za účelom vyhotovenia zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu určeného na predaj alebo za účelom digitálnej  distribúcie (download, streaming...) platí jednotná sadzba nájomného 10,- Eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za každú aj začatú minútu hudby,
e) pre zaznamenanie diela z notových materiálov NA za účelom vyhotovenia zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu určeného pre výrobu CD, alebo DVD na predaj platí jednotná sadzba nájomného 5,- Eur bez DPH za každú aj začatú minútu hudby,
f) zaznamenanie diela z notových materiálov NA za účelom vyhotovenia zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu určeného výlučne na iné propagačné účely ako tie uvedené v predchádzajúcom písm. e), napr. na umiestnenie záznamu na webstránke nájomcu, je bezodplatné s podmienkou, že nájomca pri každom zverejnení záznamu uvedie poznámku v znení „Tento záznam vznikol z notových materiálov Hudobného fondu.“,
g) zaznamenanie diela z notových materiálov NA za účelom vyhotovenia zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu určeného výlučne na archívne, alebo dokumentačné  účely je bezodplatné s podmienkou, že nájomca pri každom sprístupnení záznamu uvedie poznámku v znení „Tento záznam vznikol z notových materiálov Hudobného fondu.“,
h) nájomné za notové materiály prenajaté rozhlasovej a televíznej spoločnosti na priame rozhlasové resp. televízne vysielanie predstavuje jednotnú sadzbu vo výške 100% nájomného za verejné predvedenie diela v príslušnej kategórii orchestra; 
i) pri prenajímaní notových materiálov hudobným školám a mládežníckym neprofesionálnym telesám na verejné predvedenie je v mimoriadnych prípadoch možné poskytnúť zľavu z nájomného až do výšky 50% príslušnej tarify v 3. kategórii; priznanie zľavy je podmienené písomnou žiadosťou podanou HF vopred pred plánovaným verejným predvedením diela a písomným súhlasom riaditeľa HF;
j) notové materiály na študijné účely sa požičiavajú len hudobným školám a neprofesionálnym telesám  so sídlom v Slovenskej republike, pričom NA účtuje nájomcovi v takomto prípade nájomné ako za 1 predvedenie v sadzbe 3. Kategórie;
k) študijné partitúry sa vypožičiavajú aj na základe osobnej objednávky, pričom manipulačný poplatok predstavuje 1 Eur vrátane DPH za 1 vypožičaný titul na 1 mesiac. Pri každom prekročení výpožičnej lehoty je vypožičiavateľ povinný zaplatiť NA pokutu vo výške         5 Eur vrátane DPH za každý jeden vypožičaný titul, a to za každý ďalší (aj začatý) mesiac. NA si vyhradzuje právo účtovať každú stratu alebo poškodenie materiálu alebo jeho časti a to v plnej výške výrobných nákladov.
 HUDOBNO-DRAMATICKÉ DIELA 
Divadelné súbory sa pre výpočet nájomného rozdeľujú do 3 kategórií:
1. kategória:   národné, resp. štátne divadlá, medzinárodné divadelné festivaly;
2. kategória:   ostatné profesionálne divadlá, resp. divadelné scény,  divadelné festivaly;
3. kategória: neprofesionálne divadlá, divadelné školstvo a ostatné divadlá, ktoré   nemožno zaradiť do 1. a ani do 2.kategórie.
Výška nájomného pre jednotlivé kategórie je uvedená v prílohe č. 2 k tomuto Požičovnému poriadku.
Sadzby uvedené v prílohe č. 2 predstavujú nájomné na 1 kalendárny rok, resp.1 divadelnú sezónu.
Na študijné účely požičiava NA klavírne výťahy aj na základe osobnej objednávky na dobu najviac 1 mesiac, pričom manipulačný poplatok predstavuje 1 € vrátane DPH za 1 vypožičaný titul. Pri každom prekročení výpožičnej lehoty je vypožičiavateľ povinný zaplatiť NA pokutu vo výške 5 Eur vrátane DPH za každý jeden vypožičaný titul, a to za každý ďalší (aj začatý) mesiac. NA si vyhradzuje právo účtovať každú stratu alebo poškodenie materiálu alebo jeho časti a to v plnej výške výrobných nákladov.

 KOMORNÁ A VOKÁLNA HUDBA 
NA vypožičiava partitúry komorných skladieb (t. j. skladieb s obsadením 1-9 nástrojov) a piesňovej tvorby umelcom, študentom a iným individuálnym záujemcom len na študijné účely na základe osobnej objednávky na dobu najviac 1 mesiac, pričom manipulačný poplatok predstavuje 1 Eur vrátane DPH za 1 vypožičaný titul. Pri každom prekročení výpožičnej lehoty je vypožičiavateľ povinný zaplatiť NA pokutu vo výške 5 Eur vrátane DPH za každý jeden vypožičaný titul, a to za každý ďalší (aj začatý) mesiac. NA si vyhradzuje právo účtovať každú stratu alebo poškodenie materiálu alebo jeho časti a to v plnej výške výrobných nákladov.

B. NOTOVÉ MATERIÁLY ZO ZAHRANIČIA
Za materiály prenajaté zo zahraničia pre potreby interpretačných telies, hudobného školstva a hudobných organizácií v Slovenskej republike sa nájomné stanovuje individuálne podľa požiadaviek zahraničného vlastníka materiálu.

IV.  POŠTOVNÉ

1. Za doručenie objednaných notových materiálov objednávateľovi (poštou, DHL a pod.) bude HF účtovať objednávateľovi aj náklady za doručenie notových materiálov.

2. Náklady za vrátenie prenajatých, resp. vypožičaných notových materiálov HF znáša v plnej výške objednávateľ.


V.  OSOBITNÉ USTANOVENIE

1. Riaditeľ HF je oprávnený poskytnúť v odôvodnených prípadoch zľavu na nájomné až do výšky 30 % stanovenej tarify nájomného bez DPH.

2. Riaditeľ HF je ďalej oprávnený rozhodnúť v prípadoch osobitného zreteľa o tom, že vypožičiavateľ nie je povinný uhradiť NA poplatok za oneskorené vrátenie prenajatého notového materiálu, resp. pokutu za prekročenie výpožičnej lehoty

3. Riaditeľ HF je ďalej oprávnený rovnako rozhodnúť v osobitných prípadoch, že HF svoje vlastné notové materiály komorných diel a piesňovej tvorby prenajíma. V takomto prípade platia tarify prenájmu uvedené v prílohe č. 3 k tomuto požičovnému poriadku.


VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Požičovný poriadok schválila Rada HF na svojom zasadnutí dňa 19. januára 2021.

2. Tento Požičovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. februára 2021 a týmto dňom zároveň stráca platnosť a účinnosť Požičovný poriadok Hudobného fondu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2016.